--------------------------
Na šta treba obratiti pažnju tokom puštanja mašine u rad ili prilikom otpočinjanja dnevnih zadataka? Pročitajte više o tome, kako da otpočnete rad sa Vašim Trotec laserom.

Preduzmite sledeće mere pre puštanja u rad Vaše mašine za lasersku obradu:

 1. Proverite, da li su svi spojevi mašine za lasersku obradu (dovod napona, računar, izduvni sistem) pravilno postavljeni i ispravno utaknuti.
 2. Izvršite vizuelnu proveru stanja mašine za lasersku obradu. Proverite da li svi mehanizmi imaju slobodan hod i da nema materijala ispod stola za obradu.
 3. Proverite da su radna oblast i optika čisti; i očistite po potrebi. (Dodatne informacije o ovome možete pronaći u uputstvu za upotrebu pod „Redovno održavanje“).
 4. Proverite izduvni sistem i, po potrebi, aktivirajte rashladni sistem.
 5. Proverite da li su filteri i aktivni ugalj izduvnog sistema postavljeni kako je naznačeno.
 6. Zatvorite zaštitni poklopac.
Ako imate laser koji se hladni sa vodom, uključite rashladni sistem pre uključivanja mašine za lasersku obradu.

Nastavite prema sledećem opisu pre uključivanja mašine za lasersku obradu:

 1. Isključite glavni dovod napona na mašini pritiskom na glavni prekidač.
 2. Okrenite prekidač sa ključem na kontrolnoj tabli (u zavisnosti od mašine).
 3. Ako su svi poklopci zatvoreni i osigurani sigurnosnim bravicama, sistem će odmah nakon pokretanja otpočeti referenciranje.
 4. Kada se mašina za lasersku obradu uključi, sto za obradu se spušta skroz do dole i obradna glava se pomera do nulte tačke (tačke u gornjem, levom uglu).
 5. Čim se proces referenciranja pravilno sprovede mašina je spremna za obradu, što će biti označeno i zvučnim signalom, kao i sporim i postojanim treperenjem LED indikatora.
Laserske reference su neispravne? Ovde možete pronaći Instrukcije za otklanjanje smetnji.

Nastavite prema sledećem opisu pre uključivanja izduvnog sistema:

Dvosmerna kontrola (spojni kabl) izduvnog sistema Atmos direktno prenosi podatke softveru Trotec JobControl®, SpeedMark ili DirectMark. Izduvni sistem se aktivira istovremeno sa početkom procesa laserske obrade i zaustavlja se kada se proces završi. Ukoliko koristite drugačiji izduvni sistem, molimo Vas da ga pre procesa laserske obrade ručno uključite i isključite. Kako biste osigurali pravilnu ekstrakciju, naša preporuka je da podesite pripremno i zaustavno vreme izduvnog sistema u zavisnosti od materijala. Pripremna i zaustavna vremena možete da podesite u JobControlu® pod Podešavanja > Opcije > Hardver > Izduvni sistem > Pripremno vreme / zaustavno vreme. To obezbeđuje, na primer, da kod rada sa materijalima sa velikom emisijom dima, izduvni sistem radi sa 100% učinkom kako bi u potpunosti izvukao prašinu na početku / na kraju procesa obrade.
Ako koristite rashladni sistem, aktivirajte ga pre započinjanja procesa laserske obrade. Ukoliko obrnete postupak, mašina za lasersku obradu se neće pokrenuti i pojaviće se napomena.
Nakon aktiviranja rashladnog sistema, nastavite shodno gornjem opisu sa uključivanjem mašine za lasersku obradu.

Nastavite prema sledećem opisu pre isključivanja mašine za lasersku obradu:

 1. Okrenite prekidač sa ključem na kontrolnoj tabli (ako postoji) ulevo.
 2. Isključite glavni dovod napona na mašini pritiskom na glavni prekidač.

Saveti za rad sa laserom

Pročitajte naš Priručnik za gravere za prvobitne informacije o raznovrsnim materijalima kao što su drvo, staklo, koža, akril, guma, kamen itd., koji mogu da se obrađuju putem mašine za lasersku obradu. Pored toga možete da se upoznate sa pojedinim aplikacijama kao što su oznake, pečati, suveniri i još mnogo toga, koji mogu da se izrađuju sa Trotecovim laserom. U njemu se takođe nalaze i saveti za primenu softvera i hardvera. To je detaljni priručnik koji Vam pomaže kod otpočinjanja poslovanja sa graviranjem.

Da li Vam je potrebna pomoć ili dodatne informacije?

I dalje imate poteškoća sa uključivanjem ili isključivanjem mašine? Ili mašina ne reaguje pravilno? U tom slučaju Vas molimo da kontaktirate našu tehničku službu podrške. Mi ćemo se pobrinuti za problem i brzo pronaći rešenje. Kontaktirajte nas

Možda će Vas interesovati i sledeće:

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo