--------------------------

Umowa licencyjna na oprogramowanie (Ruby®)

Firma Trotec Laser GmbH lub jej spółki zależne (zwane poniżej „Trotec”, „My”, „Licencjodawca”) udostępniają użytkownikowi oprogramowanie Ruby (zwane poniżej „Oprogramowaniem”) w celu ułatwienia korzystania z maszyny laserowej marki Trotec na niżej wymienionych warunkach. Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną na oprogramowanie (zwaną poniżej „Umową Licencyjną”) i stosować się do jej postanowień.

1. Licencja i okres trwania licencji

1.1. Użytkownik otrzymuje niewyłączne, niepodlegające cesji prawo użytkowania Oprogramowania przy używaniu maszyn laserowych marki Trotec zgodnie z ich przeznaczeniem na warunkach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej. W zależności od posiadanej maszyny laserowej Oprogramowanie można pobrać z naszej strony internetowej przy wykorzystaniu podanego przez nas hiperłącza lub jest ono już zainstalowane w nabytej maszynie laserowej. Licencja jest powiązana z konkretną maszyną laserową.  Przekazywanie Oprogramowania osobie trzeciej (o ile nie jest to oprogramowanie osadzone w maszynie laserowej przy sprzedaży maszyny) lub wykonywanie kopii Oprogramowania są zabronione.

1.2. Użytkownik nie nabywa praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania ani jego zawartości. O ile niniejsza Umowa Licencyjna nie zawiera jednoznacznych odmiennych uregulowań, wszystkie prawa w odniesieniu do Oprogramowania należą do firmy Trotec Laser GmbH.

2. Obowiązek zachowania staranności, rękojmia i gwarancja

2.1. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z instrukcjami roboczymi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi, która jest dołączona do maszyny laserowej lub została pobrana z naszej strony internetowej, i zobowiązuje się do ich starannego przestrzegania w pełnym zakresie.

2.2. Ewentualne usterki Oprogramowania należy nam niezwłocznie zgłaszać po ich stwierdzeniu w formie pisemnej i w taki sposób, abyśmy mogli zidentyfikować usterkę, zweryfikować ją oraz wykluczyć ewentualny błąd w obsłudze.

2.3. Gwarantujemy zachowanie specyfikacji obowiązującej przy zawarciu umowy, o ile Oprogramowanie jest stosowane zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie instalacji oraz aktualnymi warunkami użytkowania. Zakres rękojmi obejmuje:

  • Diagnozowanie błędów
  • Usuwanie błędów i usterek.

O ile nie uzgodniono inaczej, okres rękojmi wynosi sześć miesięcy od odbioru Oprogramowania.

2.4. Prawo do rękojmi jest wykluczone w sytuacji, gdy i) użytkownik otrzymał Oprogramowanie bezpłatnie lub gdy ii) użytkownik lub osoba trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony
wprowadzi w nim modyfikacje, nawet gdy błąd powstał w części niezmodyfikowanej. Jeśli na podstawie analizy błędu zostanie stwierdzone, że powołanie się na gwarancję jest nieuzasadnione lub błąd nie został spowodowany przez udostępnione Oprogramowanie, powstałe przy tym koszty obciążają użytkownika.

2.5. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za to, czy funkcje Oprogramowania spełnią potrzeby użytkownika ani że wybrane przez użytkownika programy będą ze sobą współpracowały, że będą one pracowały w sposób nieprzerwany i bezbłędny, a także za możliwość usunięcia wszystkich błędów.

2.6. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji Oprogramowanie nie działa prawidłowo w sposób zgodny ze specyfikacją i pomimo nieustannego podejmowania wysiłków nie jesteśmy w stanie doprowadzić go do stanu zgodnego ze specyfikacją w rozsądnym terminie, każda strona umowy ma prawo do niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej przy zwrocie otrzymanych świadczeń.

2.7. Zbyt późno zgłoszone usterki lub usterki spowodowane przez użytkownika np. wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub modyfikacji Oprogramowania nie są objęte gwarancją ani ewentualnie zawartą umową gwarancyjną.

2.8. Ponadto obowiązują warunki gwarancji zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych ( www.troteclaser.com <http://www.troteclaser.com> ), o ile nie są one w sprzeczności z niniejszym paragrafem 2.

3. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Zwracamy uwagę na fakt, iż mimo najwyższej staranności, zgodnie z aktualnym stanem techniki, nie jest możliwe opracowanie oprogramowania całkowicie wolnego od błędów.

3.2. Rzeczone Oprogramowanie wolno stosować jedynie w stosownych produktach firmy Trotec. Z drugiej strony produkty firmy Trotec wolno obsługiwać tylko za pomocą udostępnionych przez firmę Trotec pakietów oprogramowania oraz interfejsów. Oprogramowania nie wolno modyfikować, dekodować ani dekompilować. W takich przypadkach firma Trotec nie ponosi żadnej odpowiedzialności i jest zwolniona z roszczeń odszkodowawczych, a ponadto zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkownika.

3.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych wskutek używania naszego Oprogramowania.

3.4. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika roszczeń z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności producenta należy stosownie uwzględnić zaniedbanie własne użytkownika, szczególnie przy niewystarczających komunikatach o błędach lub niewystarczającym zabezpieczaniu danych. Niewystarczające zabezpieczenie danych ma miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy użytkownik nie przedsięwziął odpowiednich, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy technicznej środków zabezpieczających przed wpływem czynników zewnętrznych, w szczególności przed wirusami komputerowymi i innymi zjawiskami, które mogą stanowić zagrożenie dla poszczególnych lub wszystkich danych.

3.5. Firma Trotec ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku celowego działania i rażącej niedbałości; nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za niepowodzenia biznesowe, utracone zyski, szkody pośrednie spowodowane usterkami ani roszczenia osób trzecich. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w odniesieniu do odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa, szczególnie odpowiedzialności zgodnie z austriacką ustawą dotyczącą odpowiedzialności producenta za produkt i odpowiedzialności za zawinione uszczerbki na życiu, ciele lub zdrowiu.

4. Instalacja, zmiany i aktualizacje

4.1. Firma Trotec nie jest zobowiązana do instalacji Oprogramowania w systemach informatycznych użytkownika ani udostępnienia mu kodu źródłowego. Wszystkie czynności przygotowawcze i służące instalacji Oprogramowania należą wyłącznie do zakresu odpowiedzialności Użytkownika i powinny zostać wykonane przez niego.

4.2. Firma Trotec zastrzega sobie prawo do okresowego opracowywania aktualizacji i udostępniania ich użytkownikowi.

4.3. Ponadto użytkownik może nabyć inne funkcje. Firma Trotec z chęcią służy radą w tym zakresie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 W celu identyfikacji i walidacji nazwy użytkownika Oprogramowania przetwarzamy podany przez niego i zapisany adres poczty elektronicznej, przy czym podlega on ochronie danych tylko w przypadku danych osobowych (np. Jan.KowalskiM@firma.com); ponadto w celu anonimowej analizy lokalizacji, w których nasze Oprogramowanie jest użytkowane na całym świecie, przetwarzamy informacje o kraju lub regionie w momencie logowania na podstawie adresu IP.

5.2 W celu zapewnienia sprawnego działania naszego Oprogramowania stosujemy systemy telemetryczne firmy Microsoft (szczegółowe informacje są dostępne pod adresem <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy> .).

5.3 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, m.in. terminy usuwania danych, prawo do odstąpienia od umowy, środki prawne, podane są na stronie pod adresem www.troteclaser.com/en/privacy . W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres data-protection@trogroup.com .

5.4 Akceptacja Umowy Licencyjnej jest równoznaczna z udzieleniem przez użytkownika jednoznacznej zgody na używanie jego danych osobowych w celach określonych w tym paragrafie.

6. Kwestie ogólne

6.1. Użytkownik potwierdza zawarcie niniejszej Umowy Licencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami w myśl austriackiego Kodeksu Handlowego.

6.2. Jeśli osoby trzecie stwierdzą wobec użytkownika, jakoby Oprogramowanie miało naruszać prawo autorskie, patent lub tajemnice handlowe, poinformuje on o tym naszą firmę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni. Mamy prawo do podjęcia środków obrony przed roszczeniami, procesami lub postępowaniami opartymi na takim zarzucie na własny koszt.

6.3. Jeśli jakieś postanowienie niniejszej Umowy Licencyjnej okaże się lub stanie nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy Licencyjnej. W takiej sytuacji strony umowy zastąpią postanowienie uznane za nieważne postanowieniem ważnym, które w jak największym stopniu odpowiada sensowi i celowi postanowienia uznanego za nieważne. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje w przypadku luki, którą strony zgodnie uznają za niezamierzoną.

6.4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy Licencyjnej oraz odstępstwa od niej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.5. Oprócz danych osobowych podanych w punkcie 5 gromadzimy w szczególności poniższe dane techniczne:

6.5.1. Rodzaj zadania

6.5.2. Skonfigurowane wyposażenie opcjonalne

6.5.3. Dane statystyczne dotyczące wykonanych zadań (np. liczba wektorów, kolorów, wielkość zadania w mm)

6.5.4. Dane statystyczne zadań w kolejce (np. wielkość w kB, liczba zadań)

6.5.5. Układ programu

6.5.6. Okres ważności oprogramowania

6.5.7. Zastosowane wyposażenie opcjonalne (Vision itp.)

6.5.8. Ogólne parametry komputera osobistego

6.5.9. Informacje o maszynie laserowej

6.5.10. Miesiąc uruchomienia.

6.6. Nasza Ogólne Warunku Handlowe (zwane poniżej „OWH”, które są dostępne na stronie internetowej <https://www.troteclaser.com>) obowiązują dodatkowo jako uzupełnienie niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową Licencyjną a OWH, postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej mają pierwszeństwo. Nie narusza to regulacji w punkcie 2.8.

Dumny uczestnik troGROUP Logo