--------------------------

Software-licentieovereenkomst (Ruby®)

Trotec Laser GmbH en/of haar dochterondernemingen (of 'Trotec', 'wij', 'licentiegever') levert u een 'Ruby'-software (of 'software') om het gebruik van uw Trotec-lasermachine te vergemakkelijken, onder de hieronder vermelde voorwaarden. Lees deze software-licentieovereenkomst (of 'licentieovereenkomst') zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen instructies.

1. Licentie en licentieduur

1.1. Onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst wordt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om de software te gebruiken voor het gebruik van Trotec-lasermachines voor het beoogde doel. Afhankelijk van het type van uw lasermachine kan de software worden gedownload via een door ons verstrekte link op onze startpagina of is deze reeds geïnstalleerd in uw aangekochte lasermachine. De licentie is aan uw lasermachine toegewezen.  Het doorgeven aan derden (tenzij als 'embedded' software van een lasermachine bij verkoop) of het maken van kopieën van de software is niet toegestaan.

1.2. U verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software of de inhoud. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze licentieovereenkomst, blijven alle rechten op de software in handen van ons (© Trotec Laser GmbH).

2. Zorgplicht, garantie en waarborg

2.1. U bevestigt dat u de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie in de handleiding die bij de lasermachine is gevoegd of van onze website is gedownload, hebt gelezen en begrepen en dat u zich ertoe verbindt deze zorgvuldig en zonder beperkingen na te leven.

2.2. Eventuele gebreken in verband met de software moet u ons onmiddellijk na het bekend worden schriftelijk melden en wel zodanig dat het gebrek kan worden opgespoord en de controle ervan en de uitsluiting van een bedieningsfout mogelijk is.

2.3. Wij garanderen conformiteit met de specificaties die gelden op het moment van het sluiten van het contract, op voorwaarde dat de software wordt gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke installatievereisten en onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. De garantie omvat:

  • Diagnose van fouten.
  • Oplossen van problemen en verhelpen van storingen.

Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantieperiode zes maanden na de ontvangst van de software.

2.4. De garantie wordt in ieder geval uitgesloten wanneer i) de software u gratis ter beschikking wordt gesteld of ii) u of een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming wijzigingen heeft aangebracht, zelfs wanneer de fout zich voordoet in een onderdeel dat niet is gewijzigd. Wanneer bij de foutdiagnose wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van garantie of dat de oorzaak van de fout niet in de geleverde software ligt, moet u alle daaruit voortvloeiende kosten dragen.

2.5. Verder garanderen wij niet dat de softwarefuncties aan uw eisen zullen voldoen, dat de programma's zullen functioneren zoals door u geselecteerd, dat ze ononderbroken of foutloos zullen werken, of dat alle softwarefouten kunnen worden gecorrigeerd.

2.6. Wanneer de software op functioneel storende manier niet voldoet aan de specificaties terwijl de garantie geldig is en wanneer wij ondanks aanhoudende inspanningen de software niet binnen een redelijke termijn in overeenstemming kunnen brengen met de specificaties, heeft elke contractpartij het recht deze licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen tegen terugbetaling van de ontvangen diensten.

2.7. Bij te laat gemelde of door de gebruiker veroorzaakte gebreken, bijvoorbeeld door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of het wijzigen van de software, vervallen zowel de garantie als de eventueel gesloten garantieovereenkomsten.

2.8. Bovendien zijn de garantievoorwaarden van onze Algemene voorwaarden ( www.troteclaser.com <http://www.troteclaser.com> ) van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met deze clausule 2.

3. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

3.1. Wij wijzen erop dat het, ondanks de grootste zorgvuldigheid, volgens de stand van de techniek niet mogelijk is om computersoftware te produceren die volledig vrij is van fouten.

3.2. De betreffende software mag uitsluitend worden gebruikt op de corresponderende Trotec-producten. Omgekeerd mogen Trotec-producten alleen via door Trotec geleverde softwarepakketten en interfaces worden bediend. Het is verboden de geleverde software te wijzigen, te decoderen of te decompileren. In deze gevallen is Trotec ontheven van elke aansprakelijkheid en vorderingen tot schadevergoeding en behoudt zich het recht voor om alle juridische stappen tegen u te ondernemen.

3.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens door het gebruik van onze software.

3.4. In het geval van een vordering tegen de licentiegever op grond van garantie of aansprakelijkheid, zal op gepaste wijze rekening worden gehouden met medenalatigheid van de gebruiker, met name in geval van onvoldoende foutmeldingen of onvoldoende gegevensbescherming. Van onvoldoende gegevensbescherming is met name sprake wanneer de gebruiker geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen invloeden van buitenaf, in het bijzonder tegen computervirussen en andere verschijnselen die individuele gegevens of een gehele gegevensvoorraad in gevaar kunnen brengen, door middel van passende en moderne beveiligingsmaatregelen.

3.5. Trotec is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en in geen geval voor gebrek aan economisch resultaat, winstderving, gevolgschade en aanspraken van derden. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor de bij wet voorgeschreven dwingende aansprakelijkheid, met name met betrekking tot de aansprakelijkheid op grond van de Oostenrijkse wet voor productaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakt letsel aan mensenlevens, het lichaam of gezondheid.

4. Installatie, wijzigingen en updates

4.1. Trotec is niet verplicht de software op uw IT-systemen te installeren of de broncode van de software aan u ter beschikking te stellen. Alle voorbereidings- en installatiewerkzaamheden om de software in gebruik te kunnen nemen zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid en moeten door u worden uitgevoerd.

4.2. Trotec behoudt zich het recht voor om regelmatig updates van de software te maken en aan u ter beschikking te stellen.

4.3. Bovendien bestaat de mogelijkheid om eventueel extra functies aan te schaffen. Uw Trotec-contactpersoon zal u hierover graag adviseren.

5. Privacyverklaring

5.1. Voor de identificatie en validatie van de aanmelding op uw software verwerken wij het door u opgegeven en opgeslagen e-mailadres, waarbij dit alleen voor persoonsgegevens van belang is (bijv. Peter.Mustermann@firma.com). Bovendien verwerken wij voor een anonieme evaluatie van onze wereldwijde softwaredistributie de informatie over het land of de overeenkomstige regio volgens uw IP-adres op het moment van aanmelding.

5.2. Voor een soepele werking van de software gebruiken wij Microsoft Custom Telemetry (u vindt meer informatie op <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy> ).

5.3. Voor meer informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van verwijderingsperioden, uw recht op herroeping en rechtsmiddelen, kunt u terecht op www.troteclaser.com/en/privacy . Voor vragen over gegevensbescherming kunt u ons bereiken op data-protection@trogroup.com .

5.4. Door deze licentieovereenkomst te aanvaarden, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de in deze clausule genoemde doeleinden.

6. Algemeen

6.1. U bevestigt dat deze licentieovereenkomst is gesloten tussen ondernemers in de zin van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB).

6.2. Wanneer een derde partij beweert dat de software een patent, auteursrecht of handelsgeheim schendt, moet u ons hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen op de hoogte stellen. Wij hebben het recht ons op eigen kosten te verdedigen tegen elke vordering, rechtszaak of procedure die op een dergelijke bewering is gebaseerd.

6.3. Wanneer een bepaling van deze licentieovereenkomst wettelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze licentieovereenkomst daardoor niet aangetast. In plaats daarvan vervangen de partijen de ongeldige bepaling met terugwerkende kracht door een geldige bepaling die de betekenis en het doel ervan zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor een wederzijds als onbedoeld erkend hiaat.

6.4. Wijzigingen en aanvullingen op of afwijkingen van deze licentieovereenkomst moeten schriftelijk gebeuren.

6.5. Naast de in punt 5 genoemde persoonsgegevens verzamelen we met name de volgende technische gegevens:

6.5.1. Soorten taken

6.5.2. Geconfigureerde opties

6.5.3. Statistieken over verwerkte taken (bijv. aantal vectoren en kleuren, grootte van de taak in mm)

6.5.4. Statistieken over taken in de wachtrij (bijv. grootte in kB, aantal taken)

6.5.5. Programmapresentatie

6.5.6. Looptijd van de software

6.5.7. Gebruikte opties (Vision, enz.)

6.5.8. Algemene prestatiegegevens van de pc

6.5.9. Informatie van de lasermachine

6.5.10. Maand van inbedrijfstelling

6.6. Onze Algemene voorwaarden (of 'AV', beschikbaar op <https://www.troteclaser.com>) gelden naast en als aanvulling op deze licentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze licentieovereenkomst en onze AV, prevaleren de bepalingen van deze licentieovereenkomst. Clausule 2.8 wordt hierdoor niet beïnvloed.

Downloads

Trots lid van troGROUP Logo