Z轴

适用于:
SpeedMarker 系列机型
ProMarker 系列机型

对于不同高度的工件,通过调节 Z 轴,可以方便地进行聚焦操作。

设备类型及型号不同,标配 (或选配) 的 Z 轴也有所不同:

激光设备类型 标配 Z 轴 选配 Z 轴
SpeedMarker 100 电动 Z 轴 -
SpeedMarker 300 曲柄式机械 Z 轴 软件控制 Z 轴
SpeedMarker 700 电动 Z 轴 软件控制 Z 轴
SpeedMarker 1300 软件控制 Z 轴
ProMarker 100 l升降工作台 电动 Z 轴
ProMarker 300 曲柄式机械 Z 轴 软件控制 Z 轴
在实际应用中体验我们的激光机! 立即申请演示
立即申请演示