How to extend the life
of your exhaust system

There are three main things you can do to maximize the life of your Atmos exhaust system and optimize suction.

The three most important things to monitor

There are only three things that you need to pay attention to in order to take optimal care of your exhaust system:

  • Check the filter mat
  • Monitor filter saturation
  • Use a prefilter mat

Provera filterske podloge

Redovno proveravajte filtersku podlogu i po potrebi je zamenite. Detalje o optimalnim intervalima i položaju filterske podloge možete da pronađete u priručniku za upotrebu.

VAŽNO: Pre otvaranja izduvnog sistema, obavezno ga isključite i odvojite od lasera!

Nadgledajte zasićenje filtera

Zavisno od korišćenog modela izduvnog sistema, vaš izduvni sistem Atmos prikazuje vrednost „Filter” ili na ekranu izduva (Atmos Nano, Atmos Cube) ili status filtera dobijate direktno u softveru Ruby®, bez obzira na to gde se izduv (Atmos Pure) nalazi.

Ne brinite. Pri zasićenju filtera od 10% imate isto usisavanje kao i pri 90%. Sistem to automatski podešava. Međutim, filter mora da se zameni kada je „pun”.

Koristite predfiltersku podlogu

Predfilterska podloga može da značajno produži radni vek sklopa filtera sitnih čestica Atmos. Kada se podloga umetne u gornji okvir, ona filtrira krupnu prašinu i čestice prljavštine, pri čemu samo sitna prašina ulazi u sklop filtera sitnih čestica Atmos.

Dobijte ličnu podršku od naših stručnjaka za lasere.

Tehnička podrška
Ponosni član troGROUP Logo